Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Przesyłka Paletowa) już od 5 000,00 zł.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego globinit.com.pl umów sprzedaży i wykonywania tych umów.

1.2. Sklep internetowy globinit.com.pl (zwany dalej Sklepem), działający pod adresem internetowym www.globinit.com.pl, prowadzony jest przez Globinit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie 35-317 przy ul. Jana Pawła II, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000544317, NIP: 5170368888, REGON: 360805756, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1 220 900 zł, e-mail: biuro@globinit.com.pl, tel. +48 17 772 76 85, zwaną dalej Globinit.

1.3. Umowy w Sklepie zawierane są pomiędzy Globinit a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.globinit.com.pl. W sprawach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy Klient może kontaktować się z Globinit również za pośrednictwem poczty elektronicznej działającej pod adresem e-mail: biuro@globinit.com.pl oraz telefonicznie pod numerem tel. +48 663 40 00 80.

1.4. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Klientami. Przez Klienta będącego konsumentem rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Globinit oraz Klientem w języku polskim. Do zawarcia umowy wymagane jest złożenie przez Klienta zamówienia oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu.

1.6. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Globinit a Klientem i może być zmieniony za wyraźnym porozumieniem stron.

1.7. Globinit może dokonywać zmian w treści Regulaminu, przy czym zmiany takie nie dotyczą umów, o których mowa w punkcie 1.6. oraz zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, które realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

1.8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.globinit.com.pl oraz w biurze handlowym Globinit w Łące k. Rzeszowa, Łąka 417G, 36-004 Łąka.

1.9. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu, w tym oznaczenia Towarów z podaniem cen jednostkowych, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. Oferta Sklepu

2.1. Aktualna oferta produktowa Sklepu obejmująca meble oraz inne artykuły, zwane dalej Towarami, zamieszczona jest pod adresem internetowym www.globinit.com.pl.

2.2. Przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Sklepu są również Towary o właściwościach określanych przez Klienta w składanym przez niego zamówieniu (“Towary na indywidualne zamówienie”). Kategorie Towarów znajdujących się w ofercie produktowej Sklepu, których właściwości określane są przez Klienta w składanym przez niego zamówieniu oznaczane są informacją – “Towary na indywidualne zamówienie”.

2.3. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu meble, jeżeli opis szczegółowy nie wskazuje inaczej, sprzedawane są w elementach przeznaczonych do ich samodzielnego zmontowania.

2.4. Towary mogą być sprzedawane również w ramach ofert promocyjnych na zasadach określonych w warunkach promocji. Do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wypływania potwierdzonych zamówień na Towary znajdujące się w sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.5. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba że szczegółowe warunki promocji dopuszczają taką możliwość.

2.6. Ceny poszczególnych Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane przy Towarach Sklepu ceny są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.7. Ceny podane przy poszczególnych Towarach Sklepu nie zawierają kosztów dostawy Towaru do Klienta.

2.8. Globinit zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas sprzedawanych Towarów oraz prowadzenia sprzedaży w ramach akcji promocyjnych. Zmiany nie dotyczą złożonych lub realizowanych zamówień.

3. Składanie i przyjmowanie zamówień

3.1. Zamówienia na Towary znajdujące się w Sklepie Klienci mogą składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

3.2. Złożenie zamówienia związane jest z obowiązkiem dokonania przez Klienta zapłaty na rzecz Globinit.

3.3. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku kalendarzowym. Globinit zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu w przypadku konieczności wykonania prac konserwacyjnych oraz w przypadku dokonywania zmiany lub uaktualnienia danych.

3.4. Procedura składania zamówienia rozpoczyna się od wyboru przez Klienta Towaru znajdującego się w Sklepie. Następnie Klient zobowiązany jest kliknąć ikonę „do koszyka”. Po wyborze Towaru lub Towarów, w celu złożenia zamówienia, Klient zostanie poproszony o wybranie sposobu płatności i dostawy, a także danych osobowych i kontaktowych oraz danych do dostawy Towaru. Klient zobowiązany jest podać dane odpowiadające prawdzie. Po wypełnieniu żądanych danych należy kliknąć ikonę „złóż zamówienie”.

3.5. Zamawiając “Towary na indywidualne zamówienie” Klient w toku procedury składania zamówienia określa dodatkowo parametry Towaru podlegające indywidualnemu określeniu przez Klienta.

3.6. W przypadku wyboru formy płatności „Raty Santander” Klient ma możliwość na tym etapie składania zamówienia sprawdzenia warunków i symulacji kredytu oraz obliczenia raty kredytowej.

3.7. Serwer Sklepu wysyła automatycznie prośbę o potwierdzenie złożonego przez Klienta zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w celu potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia. Wysyłana wiadomość zawiera również informację na temat wysokości kosztów dostawy.

3.8. W przypadku wyboru formy płatności „Raty Santander” Klient zobowiązany jest dodatkowo wypełnić wniosek o kredyt ratalny za pośrednictwem serwisu internetowego banku/instytucji finansowej współpracującej ze Sklepem.

3.9. Klient zobowiązany jest drogą elektroniczną potwierdzić złożenie zamówienia w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji Sklepu o złożonym zamówieniu. Jeżeli w tym terminie Klient nie potwierdzi złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

3.10. Składając zamówienie oraz potwierdzając złożenie zamówienia Klient zobowiązany jest kliknąć ikonę oznaczoną dodatkowo jako “zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.11. Globinit może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku gdy:
a) wybrany przez Klienta towar nie jest dostępny,
b) złożenie i realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu,
c) Klient nie podał danych potrzebnych do zawarcia i wykonania umowy albo dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,
d) adres dostawy Towaru nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.12. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „Raty Santander” zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zawarciu przez Klienta z Bankiem umowy o kredyt wiązany na zakup Towaru lub Towarów zamawianych w Sklepie.

3.13. Po zawarciu umowy Globinit przekaże Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie jej zawarcia, zawierające informację o zakupionych towarach, cenie, sposobie i kosztach dostawy wraz z linkiem do Regulaminu Sklepu, stanowiącego integralną część umowy, zawierającego m.in informacje o rękojmi oraz pouczenie o prawie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.

3.14. Klient może anulować złożone zamówienie do chwili wysłania przez Sklep zamówionego przez Klienta Towaru, z wyłączeniem zamówień dotyczących “Towarów na indywidualne zamówienie”.

4. Zasady płatności

4.1. Płatność za zamówiony Towar oraz koszty dostawy Klient może realizować, według swojego wyboru, w następujący sposób:
a) Płatność gotówką : w przypadku wyboru opcji “osobistego odbioru” Towaru przez Klienta w siedzibie Globinit, w dniu jego odebrania. W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
b) Przelewem : forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie, na rachunek bankowy Globinit. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, powinien dokonać zapłaty w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia – celem jego potwierdzenia, na konto:
ING Bank Śląski numer rachunku bankowego:

Konto PLN  54 1050 1562 1000 0090 8056 5824

Globinit Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II, 35-314 Rzeszów
c) Przelewem online (PayU) : po złożeniu zamówienia w sklepie, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę PayU w celu dokonania płatności (mTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank, Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole).
d) Płatność kartą (Visa, Mastercard) : po złożeniu zamówienia w sklepie, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę PayU w celu dokonania płatności. Bezpiecznej autoryzacji dokonuje firma PayU S.A., a żadne dane dotyczące karty płatniczej nie są przekazywane do sklepu.

4.2. Klient, który wybrał opcje płatności: przelewem tradycyjnym, przelewem online bądź płatności kartą, powinien dokonać zapłaty w terminie 3 dni od daty potwierdzenia złożenia zamówienia.

4.3. W przypadku potwierdzenia złożenia zamówienia w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zapłaty rozpoczyna biec od najbliższego dnia roboczego.

4.4. Globinit nie żąda uiszczenia zapłaty przed dostarczeniem/odbiorem Towaru. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności, w tym płatności gotówką, w przypadku odbioru osobistego mebli z magazynu producenta. Z racji ograniczeń usług świadczonych przez przewoźników zewnętrznych nie ma możliwość zamówienia/wysłania Towaru z płatnością za pobraniem. Jeżeli Klient złoży zamówienie z opcją dostawy kurierem, realizacja zamówienia rozpocznie się po terminowym otrzymaniu płatności.

5. Dostawa Towaru

5.1. Globinit zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

5.2. Złożone przez Klienta i przyjęte przez Sklep zamówienia realizowane są w następujący sposób:
a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) dostawa transportem własnym Sklepu,
c) odbiór osobisty przez Klienta z magazynu Sklepu.

5.3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym Sklepu możliwa jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Sposobu dostawy Towaru dokonuje Klient na etapie składania zamówienia.

5.5. Do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy Towaru. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostawy Towaru oraz ilości zamawianych Towarów i podawane są przez Sklep po wyborze przez Klienta Towaru lub Towarów.

5.6. W przypadku odbioru przez Klienta zamówionego Towaru z magazynu Sklepu Klient nie ponosi kosztów dostawy.

5.7. Klient nie będzie ponosił kosztów dostawy w przypadku gdy możliwość taka zostanie przewidziana w ramach sprzedaży promocyjnej prowadzonej przez Sklep lub zamówienie będzie związane z nabyciem określonego przez Sklep Towaru lub Towarów.

5.8. Dostawa złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep zamówienia realizowana będzie w dni robocze w terminie 30 od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, otrzymania płatności w przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy lub zawarcia przez Klienta z Bankiem umowy o kredyt wiązany na zakup Towaru lub Towarów zamawianych w Sklepie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uzależnionych od procesu produkcyjnego i dostępności Towaru termin dostawy może wynosić 8 tygodni.

5.9. Klient będzie informowany przez Sklep o przewidywanym terminie dostawy, a w przypadku gdy Klient będzie odbierał Towar osobiście z magazynu Sklepu o terminie, w którym Towar będzie gotowy do odbioru.

5.10. Zamówione przez Klienta meble dostarczane są w paczkach do samodzielnego zmontowania. Do każdego dołączona jest szczegółowa instrukcja montażu, która krok po kroku pokazuje jak należy zmontować dany mebel.

5.11. Do każdej dostawy dołączony jest dokument sprzedaży wystawiony przez Sklep zawierający dane podane przez Klienta przy składaniu zamówienia.

5.12. W przypadku gdy Globinit nie będzie mógł dostarczyć Klientowi z powodu choćby przejściowej niemożliwości spełnienia świadczenia Towaru o właściwościach zamówionych przez Klienta, Globinit może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, przy czym w takiej sytuacji Klient ma prawo nie przyjąć tego świadczenia i odstąpić od umowy, za zwrotem Towaru na koszt Globinit.

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Określone w niniejszym punkcie prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).

6.2. Klienci będący konsumentami, mają prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować “Globinit” Sp. z o.o., Łąka 417G, 36-004 Łąka, e-mail: biuro@globinit.com.pl, tel. +48 663 40 00 80, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Globinit, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.7. Wzór odstąpienia od umowy udostępniony został na stronie internetowej www.globinit.com.pl.

6.8. Zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są “Towary na indywidualne zamówienie”.

7. Skutki odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem

7.1. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Globinit), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zostanie wskazane i potwierdzone obustronnie inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Globinit może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać zakupione wcześnie Towary (na adres: “Globinit” Sp. z o.o., Łąka 417G, 36-004 Łąka, Polska) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7.3. Klient musieli ponieść bezpośrednio koszty zwrotu Towarów.

7.4. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i ich funkcjonalności.

8. Reklamacje

8.1. Globinit ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów sprzedanych na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi oraz niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient może składać w dogodnej dla siebie formie: telefonicznie pod numerem telefonu +48 663 40 00 80, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@globinit.com.pl lub pisemnie na adres Globinit: Łąka 417G, 36-004 Łąka.

8.3. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
9. Dane osobowe Klienta

9.1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy że administratorem danych osobowych Klientów jest Globinit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie 35-317 przy ul. Jana Pawła II, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000544317, NIP: 5170368888, REGON: 360805756.

9.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Globinit w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Klientem oraz w celu prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

9.3. Podanie przez Klienta danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego.

9.4. Podanie przez Klienta danych osobowych w celu prowadzenia przez Globinit kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, jest dobrowolne, i nie jest warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.

9.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz potrzeba przetwarzania danych osobowych Klienta w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

9.6. Dane osobowe Klienta będą dostępne upoważnionym przez Globinit pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu wykonania obowiązków związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

9.7. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, ubezpieczeniowe, prawne i inne, których zaangażowanie przez Globinit będzie potrzebne w celu zawarcia i wykonania umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

9.8. Dane osobowe Klienta przechowywane będą w okresie potrzebnym do zawarcia i wykonania umowy, przez czas w którym możliwe jest wniesienie reklamacji i dochodzenie roszczeń, a także w okresie przez który Globinit zobowiązany jest przechowywać i przetwarzać dane osobowe na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

9.9. Klient ma prawo żądać od Globinit dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

9.10. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.11. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pozostałe informacje

10.1. Wszelkie informacje związane ze składaniem i realizacją zamówień można uzyskać za pośrednictwem infolinii Sklepu pod numerem telefonu: +48 663 40 00 80, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10.2. Spory wynikające z zawartych umów będę rozstrzygane na drodze polubownej.

10.3. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.

10.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl